Kierownictwo | Struktura | Historia | Powiat | Aktualności
KP PSP Staszów » Powiat drukuj

 

Powiat staszowski leży w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, a geograficznie na wyżynie kielecko-sandomierskiej.  Powiat sąsiaduje z powiatami: kieleckim, sandomierskim, buskim, opatowskim i zamieszkuje go 79 000 mieszkańców. W jego skład wchodzi 8 jednostek samorządowych: 3 miasta i gminy oraz 5 gmin. Główne skupiska miejskie to Staszów (ok. 17 tys. mieszkańców), Połaniec (ok. 8 tys. mieszkańców) i Osiek (ok. 2 tys. mieszkańców). Są to miasta o zabudowie zwartej z budynkami licznymi do 5 kondygnacji.

 


     Ukształtowanie terenu powiatu jest dość zróżnicowane. Północna część jest wyżynna ze stromymi, gęsto usytuowanymi wzniesieniami. Wzgórza porastają lasy jodłowo-bukowe. Część środkowa jest łagodnie pagórkowata, a południowa niskofalista i płasko równinna. Pogórze Szydłowskie charakteryzuje się wysoczyznami o łagodnie wydłużonych wzgórzach z wysokościami w przedziałach 180 190 i 220 300 m npm. Obszar ten przecinają głębokie doliny Łagowicy i Czarnej Staszowskiej. Charakterystycznymi formami rzeźby dorzecza Czarnej Staszowskiej są: garby i pagóry, wysoczyzny lessowe, wąwozy i parowy, równiny denudacyjne, zbocza dolinowe. Powiat ma charakter rolniczy, przemysł rozwija się głównie na bazie przetwórstwa rolno-spożywczego. średnie warunki do produkcji rolnej (uprawy zbóż i roślin pastewnych) występują w rejonie Szydłowa z przewagą gleb piaskowych i rędzin trzeciorzędowych, a na terenie pozostałych gmin (Rytwiany, Staszów, Połaniec, Oleśnica) występują gleby kompleksów: zbożowo pastewnego mocnego i słabego. Gleby te użytkuje się jako grunty orne.
     Do największych obiektów użyteczności publicznej zaliczyć można SPZZOZ w Staszowie, Hotel Zakładowy w Połańcu, Hotel Elektrowni Połaniec w Rytwianach, Hotel Cztery Wiatry w Korytnicy, Miejskie i Gminne Ośrodki Kultury oraz stadiony sportowe zlokalizowane na terenach gmin.
Największymi zakładami pracy na terenie powiatu są: Elektrownia Połaniec S.A. Grupa Electrabel w Połańcu, Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol w Grzybowie i Osieku, Budowlano-Montażowa Spółdzielnia Pracy Budomont w Staszowie.      Poza wyżej wymienionymi zakładami na terenie powiatu funkcjonuje ok. 15000 podmiotów gospodarczych, przy czym tylko nieliczne spośród nich stanowić mogą zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańców oraz środowiska. Są to poza niewielką stosunkowo grupą firmy o znaczeniu lokalnym, zatrudniające od kilku do kilkunastu pracowników i świadczące usługi na rzecz mieszkańców gospodarczych,
Przez teren powiatu staszowskiego przebiega łącznie 612 km dróg:
Krajowe: Kraków - Sandomierz nr 79 (33 km);
Wojewódzkie; Raków - Szydłów nr 756 (3,5 km); Opatów - Staszów nr 757 (31 km); Kielce - Staszów nr 764 (25,5 km); Szydłów - Osiek nr 765 (34 km);
Powiatowe: 129 odcinków dróg o łącznej długości 485 km, w tym o nawierzchni utwardzonej 420 km.