Kierownictwo | Struktura | Historia | Powiat | Aktualności
KP PSP Staszów » Historia drukuj

           Rozpoczęcie działalności Powiatowej Straży Pożarnej datuje się na lata 1954/55. W 1954 roku Józef Bucki Naczelnik OSP Staszów był pełnomocnikiem ds. organizacji Profesjonalnej Straży Pożarnej w Staszowie. Rok później zostaje utworzony powiat staszowski a także rozpoczyna się organizacja Powiatowej Komendy Straży Pożarnej oraz Pogotowia Straży. W lipcu 1955 roku funkcję komendanta obejmuje kpt. Zygmunt Dytkowski z Buska Zdroju.
           Powiatowa Komenda Straży Pożarnej oraz Pogotowie Straży, które podlegało bezpośrednio Komendantowi, mieściły się w parterowym budynku na ulicy Szkolnej. Było to małe pomieszczenie o wymiarach 3X3 m. Kierowcy pełnili służbę 24/48 godzin. Obsada podziału bojowego składała się z trzech kierowców oraz trzech dyspozytorów. Do godz. 15.00 w pomieszczeniu funkcjonowało biuro Powiatowej Komendy Straży Pożarnej, natomiast po godzinie 15.00 dyżur pełnił kierowca na tzw. punkcie. Komenda dysponowała bardzo skromnym sprzętem technicznym, m.in.: dwoma starymi rowerami i jednym motocyklem. Należy podkreślić, że pomimo skromnego wyposażenia obsługiwano pod względem pożarowo technicznym, prewencyjnym i organizacyjnym powiat składający się z gmin: Staszów, Bogoria, Rytwiany, Połaniec, Osiek, Raków, Szydłów, Tuczępy.
          Należy nadmienić, iż w tym roku wybuchł groźny pożar w miejscowości Czajków. Dzięki poświęceniu i szybkiej interwencji strażaków pożar nie spowodował wielkich strat. Jednym z groźniejszych pożarów był również pożar w miejscowości Niedźwiedź, w wyniku którego spłonęło 16 zabudowań gospodarczych. Pożar ten był bardzo tragiczny w skutkach, ponieważ w wyniku niego zginęła ośmioletnia dziewczynka, która najprawdopodobniej doprowadziła do jego powstania.
          W nowopowstałym powiecie staszowskim działały 34 jednostki OSP. Najaktywniejszymi były: OSP Staszów, OSP Sichów Mały, OSP Koniemłoty, OSP Rytwiany, OSP Bogoria i OSP Wiśniowa. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że jednostki te nie zapewniały pewnego zabezpieczenia operacyjnego chronionego obszaru.
          W 1971 roku zmarł dotychczasowy Komendant Powiatowy Straży Pożarnej kpt. Zygmunt Dytkowski. Po jego śmierci pełnienie obowiązków Komendanta objął mł. kpt. Kazimierz Gawroński. Funkcję tę pełnił przez rok czasu. Natomiast od 1 czerwca 1972 roku Komendantem został kpt. Zbigniew Kolasa z Opatowa, który piastował to stanowisko przez okres trzech miesięcy. Po tym czasie ponownie pełnienie obowiązków Komendanta powierzono kpt. Kazimierzowi Gawrońskiemu.
          W listopadzie 1973 roku doszło do groźny pożaru stodoły przy ul. Długiej, której właścicielem był Stanisław Janik, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Staszowie. W związku z niesprawnie przeprowadzą akcją prezes Janik złożył skargę na Pogotowie Straży do miejscowych władz. W oparciu o tę skargę wystąpiono z wnioskiem o utworzenie Zawodowej Straży Pożarnej.
          Z dniem 10 stycznia 1974 roku została powołana Zawodowa Straż Pożarna, której Komendanta został mianowany kpt. Kazimierz Gawroński.
          Zawodowa Straż Pożarna liczyła 33 osoby w tym 11 junaków. Dowódcami sekcji byli m.in. Marian Drozdowski, Stanisław Łuszcz, Eugeniusz Wdowiak. Natomiast w skład Komendy wchodziło 6 osób, tj.: Kazimierz Gawroński, Robert Rożek, Jerzy Ciepiela, Leszek Ryński, Stanisław Kaczyński, Janina Żyła.
         W 1982 roku Komendant kpt. Kazimierz Gawroński został przeniesiony do Tarnobrzega. Z dniem 11.03.1982 r. pełnienie obowiązków Komendanta Rejonowego powierzono chor.poż. Jerzemu Ciepieli, a z dniem 1.10.1982 r. został na to stanowisko powołany. W lutym1985 r. Jerzy Ciepiela złożył rezygnację ze stanowiska Komendanta Rejonowego i w dalszym ciągu kontynuował służbę w KRSP Staszów na stanowisku st. instruktora ds. transportu. W związku z tym na stanowisko Komendanta powołano ponownie kpt. Kazimierza Gawrońskiego, który pełnił je do 1988r. Następnie w latach 1988 -1992 Komendantem został ppor. poż. Robert Rożek. W 1992 r. w związku z reorganizacja administracyjną kraju Rejon Staszowski został zlikwidowany, w Staszowie została powołana tylko Jednostka Ratowniczo Gaśnicza, której Dowódcą został bryg. Piotr Burda wcześniejszy Komendant Zawodowej Straży Pożarnej Kopalni Siarki  Siarkopol w Grzybowie. Po odejściu na emeryturę bryg. P. Burdy stanowisko Dowódcy JRG objął st. kpt. Antoni Okólski. W 1999 roku w wyniku ponownej reorganizacji administracyjnej kraju powstał Powiat Staszowski a w związku z tym utworzona została Komenda Powiatowa PSP, której Komendantem został mł. bryg. Antoni Okólski, funkcję tę pełnił do końca lutego 2003 r. Po przejściu mł. bryg. Antoniego Okólskiego do służby w województwie małopolskim pełniącym obowiązki Komendanta został mł. bryg. Robert Rożek, natomiast z dniem 1.08.2004 r. na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie powołano kpt. Jarosława Pławskiego..
Z dniem 21 lipca 2006 roku st.kpt. mgr inż. Jarosław Pławski został odwołany z funkcji Komendanta Powiatowego.
Od 26 lipca 2006 roku na stanowisku Komendanta Powiatowego pełnił obowiązki mł.bryg. mgr inż. Janusz Tasak. W dniu 02.10.2006 decyzją Komendanta Wojewódzkiego został powołany na to stanowisko i pełnił tę funkcję do dnia 28.06.2007 r.
Od dnia 4 lipca 2007 roku pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie był mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Ciepiela, który z dniem 4 września został powołany przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie